Årsmöte för Annedals Tomtägareförening

Söndag 29 augusti 2021 kl. 10.15. Plats: Dansbanan, Rindöbaden

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för mötet
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande, godkännande av dagordningen
 6. Verksamhetsberättelsen
 7. Revisorernas berättelse samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 8. Val av sekreterare (2 år)
 9. Val av kassör/vice ordförande (2 år)
 10. Val av ledamot (2 år)
 11. Val av två suppleanter (2 år)
 12. Val av en revisor (2 år)
 13. Val av två personer till valberedning
 14. Ekonomi/budget
 15. Fastställande av arvoden
 16. Fastställande av aktuella avgifter
 17. Ändring av stadgar
 18. Motioner
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

Differentiera vattenavgifter. Årsmötet 2020 lämnade uppdrag till styrelsen att undersöka om vattenavgiften kan differentieras mellan fastigheter. För detta krävs en stadgeändring i föreningen eftersom de nuvarande stadgarna uttrycker att vattenavgiften ska delas lika mellan alla fastigheter. En stadgeändring fordrar beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Förslag till ändring (markerad text).

Som grund för utdebitering av vattenkostnad gäller att den totala årsförbrukningen fördelas mellan vattenanslutna medlemmar med en avgiftsnivå för fast boende samt en avgiftsnivå för ej fast boende som motsvarar 80 procent av de fast boende. Vattenavgifterna bestäms på årsmötet för ett år framåt i enlighet med föreningens redovisningsperiod, med eventuell avgiftsjustering vid kommande årsmöte.

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Allmänt!

Som ni alla vet så ska vi som förening arbeta med i huvudsak två uppgifter.

Den ena är att sköta om våra sommarvattenledningar och den andra uppgiften är att skapa ett trivsamt område att bo i.

Då vår vattenman Ronny Widman sköter om vattnet med bravur vill vi i styrelsen fokusera på att öka trivseln i området. 

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment