Årsmöte för Annedals Tomtägareförening

Söndag 29 augusti 2021 kl. 10.15. Plats: Dansbanan, Rindöbaden

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Val av sekreterare för mötet
 4. Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för mötet
 5. Fråga om mötets behöriga utlysande, godkännande av dagordningen
 6. Verksamhetsberättelsen
 7. Revisorernas berättelse samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet
 8. Val av sekreterare (2 år)
 9. Val av kassör/vice ordförande (2 år)
 10. Val av ledamot (2 år)
 11. Val av två suppleanter (2 år)
 12. Val av en revisor (2 år)
 13. Val av två personer till valberedning
 14. Ekonomi/budget
 15. Fastställande av arvoden
 16. Fastställande av aktuella avgifter
 17. Ändring av stadgar
 18. Motioner
 19. Övriga frågor
 20. Mötets avslutande

Differentiera vattenavgifter. Årsmötet 2020 lämnade uppdrag till styrelsen att undersöka om vattenavgiften kan differentieras mellan fastigheter. För detta krävs en stadgeändring i föreningen eftersom de nuvarande stadgarna uttrycker att vattenavgiften ska delas lika mellan alla fastigheter. En stadgeändring fordrar beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Förslag till ändring (markerad text).

Som grund för utdebitering av vattenkostnad gäller att den totala årsförbrukningen fördelas mellan vattenanslutna medlemmar med en avgiftsnivå för fast boende samt en avgiftsnivå för ej fast boende som motsvarar 80 procent av de fast boende. Vattenavgifterna bestäms på årsmötet för ett år framåt i enlighet med föreningens redovisningsperiod, med eventuell avgiftsjustering vid kommande årsmöte.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s