Om föreningen

Välkommen till vår hemsida!

Annedals Tomtägarförening har ett 50-tal medlemmar (fastighetsägare) inom Annedalsområdet på Rindö i Vaxholms kommun. Föreningens huvuduppgift är att tillgodose området med sommarvatten samt att arbeta för att medlemmarna trivs och också träffas i samband med att föreningen anordnar gemensamma aktiviteter och fester.

Styrelsen publicerar här löpande information men sätter också upp info-blad på de båda anslagstavlorna inom området.

Här på hemsidan finns även protokoll, stadgar och diverse nyttiga råd och tips om vattennätet, se menyn ovan.

Vänliga hälsningar

Styrelsen

Om vårt arbete i föreningen

Annedals tomtägarförening har till uppgift att först och främst arbeta för att Annedalsområdet ska vara ett trivsamt område att bo i. Vi anordnar därför olika aktiviteter såsom grillning, kräftskiva och städdagar mm.
En annan föreningsuppgift är att administrera och förvalta områdets vattennät.

Vi välkomnar allas engagemang – föreningen är ju till för alla medlemmars behov och trivsel. Därför ser vi gärna att ni kommer med idéer om aktiviteter eller fester!!

Inom styrelsen har vi fördelat ansvaret för olika uppgifter. Fördelningen av de  individuella styrelsemedlemmarnas arbetsuppgifter är som följer:

Ordförande:
– Driver, bevakar frågor inom föreningens ansvarsområde
– Administrerar inför årsmötet, skriver förvaltningsberättelse, etc.
– Sammanställer agenda inför styrelsemötena samt leder dessa.
– Tecknar föreningen (gäller även kassören)

Vice ordförande:
– Hoppar in då ordinarie ordförande får förhinder och deltar vid behov med diverse insatser.

Kassör:
– Handhar den löpande bokföringen.
– Sammanställer bokslut
– Tecknar föreningen (attesterar, betalar ut).
– Rapporterar vid varje styrelsemöte om den ekonomiska situationen
– Skickar ut avgiftsavier till medlemmarna

Sekreterare:
– Skriver protokoll vid styrelsemötena.
– Svarar för diverse information på anslagstavlorna
– Underhåller medlemsförteckningen
– Meddelar kassören om vilka medlemmar som ska debiteras avgift
– Håller kontinuerlig kontakt med vattenmännen avseende medlemmarnas vattenstatus, dvs. vattenanslutning, plombering.

Styrelseledamot:
– Kan efter överenskommelse överta uppgifter från kassör, sekreterare
– Deltar/leder arbetsgrupper mm.
_______________________________________

Vattenmän/kvinnor:
– Ansvarar för på- och urkoppling av vattnet vår och höst
– I samband med vårens inkoppling erhåller vattenmannen en förteckning från föreningens kassör. Förteckningen innehåller sammanställning över vilka fastigheter som har betalt vattenavgiften och således skall anslutas.
– Genomför åtminstone två översyner av vattennätet, ser över och byter ut delar som är förslitna.
– Ansluter vatten till nya medlemmar och kopplar ur/plomberar för de medlemmar som inte önskar. Meddelar sekreterar i förekommande fall
– Kontaktas i första hand vid eventuella läckor. Ser till att dessa blir åtgärdade
– Underhåller reservdelslagret.
– Rapporterar löpande till styrelsen. Inköp större än 2000 kronor skall vidimeras av ordförande/kassör innan beställning.
– Ser till att namnskylt finns per anslutning.

Revisorer:
Anges i stadgarna.

Valberedningen:
Framgår av stadgarna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s