Årsmöte

Nedan finns protokoll från flera årsmöten:

Protokoll – Extra årsmöte Annedals Tomtägareförening 14 november 2021

Mötesplats: Brevlådeställe 2, korsningen Annedalsvägen-Harpaltsvägen

Deltagare:12 medlemmar plus åtta fastigheter som lämnat fullmakter

1) Mötets öppnande

Ordförande Anders Stenberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2) Val av ordförande för mötet

Till ordförande valdes Anders Stenberg.

3) Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare valdes Anders Stenberg.

4) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för mötet

Mötet valde Chrsiter Juvelin och Sten Wetterblad.

5) Fråga om mötets behöriga utlysande, godkännande av dagordningen

Konstaterades att det extra årsmötet var utlyst i behörig ordning. Dagordningen godkändes och mötet utlystes i god tid.

6) Ändring av stadgar

Mötets huvudärende är omröstning om föreningen ska ändra stadgarna för att förändra vattenavgifternas fördelning mellan permanentboende och fritidsboende. Frågan gäller om mötet vill fastställa årsmötets beslut om att fritidsboende betalar 80 procent av fastboendes nivå på avgift, eller om det fortsatt ska vara samma avgifter för alla fastigheter. Totalt var 20 fastigheter representerade i omröstningen. Av dessa biföll 16 det förslag som röstades igenom vid årsmötet. Stadgarna ändras därför till att ha följande ordalydelse:

Som grund för utdebitering av vattenkostnad gäller att den totala årsförbrukningen fördelas mellan vattenanslutna medlemmar med en avgiftsnivå för fast boende samt en avgiftsnivå för ej fast boende som motsvarar 80 procent av de fast boendes avgift. Vattenavgifterna bestäms på årsmötet för ett år framåt i enlighet med föreningens redovisningsperiod, med eventuell avgiftsjustering vid kommande årsmöte.

7) Övriga frågor

Det är angeläget att få ner kvistar och växter som skymmer sikten. Detta är vägföreningens uppgift men kommer annars att åtgärdas i samband med vårens städdag. En uppdatering från Vaxholms Stad om läget när det gäller planerna för VA lösning i Annedal efterlystes. Anders S lovade att ta på sig det.

8) mötet avslutas.

Vid pennan:

……………………………………….

Anders Stenberg

Justeras:

………………………….                                                  …………………………..

Chrsiter Juvelin                                                                  Sten Wetterblad


Årsmöte Annedals Tomtägareförening 29 augusti 2021- Protokoll

Verksamhetsår 2020-2021

Mötesplats: Dansbanan, Rindöbaden              Deltagare:14 medlemmar

1) Mötets öppnande

Ordförande Anders Stenberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2) Val av ordförande för mötet

Till ordförande valdes Anders Stenberg.

3) Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare valdes Roland Svensson.

4) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för mötet

Till Milenko Lalic och Kenneth Menning.

5) Fråga om mötets behöriga utlysande, godkännande av dagordningen

Konstaterades att årsmötet var utlyst i behörig ordning.

Dagordningen godkändes och mötet utlystes i god tid.

6) Verksamhetsberättelsen

– Tre möten under verksamhetsåret, två via zoom pga av covid och ett ”live”

– vi har service på den nyligen inköpta hjärthjärtstataren varje år.

Fixardagen blev inställd pga covid.

På hemsidan finns en länk för att kontakta styrelsen med e-post.

7) Revisorernas berättelse samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Tomas läser upp revisorernas (Åsa och Katarina) granskning ang. föreningens räkenskaper och funnit dem i god ordning. De rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

8) Val av sekreterare (2 år)

Mötet godkände förslaget som valberedningen gav.

Sekreterare Iro Rösbäck sitter kvar två år till.

9) Val av kassör/vice ordförande (2 år)

Mötet godkände förslaget som valberedningen gav.

Tomas Andrén sitter kvar som ledamot två år till.

10) Val av ledamot (2 år)

Mötet godkände förslaget som valberedningen gav.

Roland Svensson sitter kvar som ledamot två år till.

11) Val av två suppleanter (2 år)

Mötet godkände förslaget som valberedningen gav.

Anders Joninger och Sten Wetterblad sitter kvar som suppleanter i två år till.

12) Val av en ordinarie revisor (2 år)

Valberedningen föreslog omval av Katarina Jakobsson som sitter två år till.

13) Val av två personer till valberedning.

Till valberedning valdes: Helve Tsai och Agneta Isacsson.

14) Ekonomi/budget

▪ Vattenavgifterna ger cirka 100 000 kr i intäkter

▪ Fakturan från Roslagsvatten var i fjol på ca 100 000 kr. Någon räkning har ännu inte inkommit i år.

▪ Vattenavgifterna täcker kostnaderna för vatten om räkningen uppgår till samma ovanligt höga förbrukning som debiterades i fjol.

▪ Medlemsavgifterna ger cirka 18 000 kr i intäkter. Av detta går 7500 kr till arvoden och cirka 2000 kr till fixardagen, 200 kr per fastighet som ställer upp. Våren 2020 blev det dock ingen fixardag på grund av covid situationen.

15) Fastställande av arvoden

Förslaget är att arvoden förblir samma som idag; 999 kr till ordförande, sekreterare, vice ordförande, och 200 kr till övriga styrelsemedlemmar. Mötet antog förslaget och arvodet för blir oförändrat.

16) Fastställande av aktuella avgifter

Medlemsavgiften ligger kvar på 300 kr för medlemskap och 1900 kr per år för vattentillgång.

17) Ändring av stadgar

Årsmötet 2020 lämnade uppdrag till styrelsen att undersöka om vattenavgiften kan differentieras mellan fastigheter. Mötet hade att ta ställning till styrelsens förslag om att ändra stadgarna från nuvarande formulering att alla fastigheter anslutna till sommar-vattennätet betalar lika mycket. Förslaget till ändring framgår av understruken text.

Som grund för utdebitering av vattenkostnad gäller att den totala årsförbrukningen fördelas mellan vattenanslutna medlemmar med en avgiftsnivå för fast boende samt en avgiftsnivå för ej fast boende som motsvarar 80 procent av de fast boendes avgift. Vattenavgifterna bestäms på årsmötet för ett år framåt i enlighet med föreningens redovisningsperiod, med eventuell avgiftsjustering vid kommande årsmöte.

En stadgeändring fordrar beslut med 2/3 majoritet vid två på varandra följande årsmöten. Med två fullmakter inräknade var det 15 fastigheter representerade. 11 röstade för styrelsens förslag. Mötet beslutar därför att ta förslaget vidare till ytterligare ett årsmöte.

18) motioner

Det har inte inkommit några motioner innan mötet.

19) Övriga frågor

Vattennätets status diskuterades.

20) mötet avslutas.

—————————————————————————————————————————-

Årsmöte Annedals Tomtägareförening 30 augusti 2020- Protokoll

Verksamhetsår 2019-2020

Mötesplats: Dansbanan, Rindöbaden              Deltagare:14 medlemmar

1) Mötets öppnande

Ordförande Anders Stenberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2) Val av ordförande för mötet

Till ordförande valdes Anders Stenberg.

3) Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare valdes Iro Rösbäck.

4) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för mötet

Till Milenko Lalic och Kenneth Menning.

5) Fråga om mötets behöriga utlysande, godkännande av dagordningen

Konstaterades att årsmötet var utlyst i behörig ordning.

Dagordningen godkändes och mötet utlystes i god tid.

6) Verksamhetsberättelsen

-Två möten under verksamhetsåret vi ställde in ett möte pga av covid-19 ,

– vi har upptäkt att vattenförbrukningen har ökat, återkommer under ekonomi.

– vi har service på den nyligen inköpta hjärthjärtstataren varje år.

Sommarvattnet blev påkopplat i april och stängdes av i november.

Fixardagen blev inställd pga covid.

På hemsidan finns en länk för att kontakta styrelsen med e-post.

64 st. medlemmar i dagsläget.

7) Revisorernas berättelse samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Tomas läser upp revisorernas (Åsa och Katarina) granskning ang. föreningens räkenskaper och funnit dem i god ordning. De rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

8) Val av ordförande (2 år)

Mötet godkände förslaget som valberedningen gav.

Ordförande Anders Stenberg sitter kvar två år till.

9) Val av ledamot (2 år)

Mötet godkände förslaget som valberedningen gav.

Mats Petterson sitter kvar som ledamot två till år.

10) Val av ordinarie revisor (2 år)

Valberedningen föreslog omval av Åsa Hjalmarsson  som sitter två år till.

11) Val av två personer till valberedning.

Till valberedning valdes: Helve Tsai och Agneta Isacsson.

12) Ekonomi/budget

▪ Vattenavgifterna ger drygt 70 000 kr i intäkter

▪ Fakturan från Roslagsvatten var i år på ca 100 000 kr

▪ Vattenavgifterna ska täcka kostnaderna för vatten. Förbrukningen har varit relativt oförändrad, drygt 3000 kbm per år. I fjol ökade dock vattenkonsumtionen kraftigt utan att någon allvarlig vattenläcka observerats. Då årets faktura från Roslagsvatten därför klart överstiger intäkterna från vattenavgifterna, i kombination med covid situationen, föreslår styrelsen en höjning av vattenavgiften med 500 kr per hushåll och år, till 1900 kr. Styrelsen vill också uppmana alla medlemmar att hjälpas åt för att hålla koll på ev vattenläckor.

▪ Medlemsavgifterna ger cirka 18 000 kr i intäkter. Av detta går 7500 kr till arvoden och cirka 2000 kr till fixardagen, 200 kr per fastighet som ställer upp. Våren 2020 blev det dock ingen fixardag på grund av covid situationen.

▪ Mötet ber styrelsen utreda olika förslag för att fördela kostnaderna för vattenavgifterna enligt andra principer än de nuvarande. 1) Ta in offert för kostnader att installera vattenmätare så att varje hushåll betalar för sin konsumtion. 2) Gör avgiften olika om man har pool eller inte. 3) Gör avgiften olika om man är permanentboende eller fritidsboende. 4) Gör avgiften olika om man är olika antal medlemmar i hushållet. Styrelsen tar till sig av dessa förslag och kommer att återkomma till frågan.

13) Fastställande av arvoden

Förslaget är att arvoden förblir samma som idag; 4000 kr till Ronnie, 999 kr till ordförande, sekreterare, vice ordförande, och 200 kr till övriga styrelsemedlemmar. Mötet antog förslaget och arvodet för blir oförändrat.

14) Fastställande av aktuella avgifter

Medlemsavgiften ligger kvar på 300 kr. Omröstning skedde om styrelsens förslag (se punkt 12) att ta ut förhöjd avgift på 500 kr per år, alternativt lämna avgiften oförändrad ett år till. Två av rösterna skedde genom fullmakter.

12 röstade för en höjning

4 röstade för att avgiften är desamma som tidigare.

Mötet beslutade att vattenavgiften ska höjas med 500 kr

15) motioner

Det har inte inkommit några motioner innan mötet.

16) Övriga frågor

Kan man bygga en trappa bakom Stens tomt så vi kommer ner till allmänningen och grillplatsen? Muren började att rasa i samband med Gudrun 2005, muren tillhör en samfällighet. Frågan är ställd till tekniska men inga pengar finns.

Hoppberget är överbefolkat med ungdomar tips ring polis och ungdomsstödjarna

Björnloka har funnits i området och viktigt att meddela om det finns flera. Se efter på vaxholm stad hemsida.

17) mötet avslutas.

Vid pennan:

……………………………………….

Iro Rösbäck

Justeras:

………………………….                                                  …………………………..

———–

Årsmöte Annedals Tomtägareförening 25 augusti 2019- Protokoll

Verksamhetsår 2018-2019

Mötesplats: Triton, Rindö                                           Deltagare: 7 medlemmar

1) Mötets öppnande

Ordförande Anders Stenberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

2) Val av ordförande för mötet

Till ordförande valdes Anders Stenberg.

 

3) Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare valdes Iro Rösbäck.

 

4) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för mötet

Till justeringsmän valdes Annelie och Kicki

 

5) Fråga om mötets behöriga utlysande, godkännande av dagordningen

Konstaterades att årsmötet var utlyst i behörig ordning.

Dagordningen godkändes och mötet utlystes i god tid.

6) Verksamhetsberättelsen

Tre möten under verksamhetsåret, vattenavgiften har ökat med 15%. medlemsavgiften har ökat eftersom vi har inhandlat en hjärthjärtstatare.

Sommarvattnet blev påkopplat i april.

Fixardagen rekord många som deltog avslutades med grillning vid bryggan.

62 st. medlemmar i dagsläget. (51 st har sommarvatten).

Hundhage ligger vilande kommunen är positiva.

 

7) Revisorernas berättelse samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Tomas läser upp revisorernas granskning ang. föreningens räkenskaper och funnit dem i god ordning. De rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

8) Val av ledamot (2 år)

Mötet godkände förslaget som valberedningen gav.

Iro fortsätter som sekreterare i 2 år

Tomas fortsätter som Kassör 2 år

Ledamot Lillian slutar Roland Svensson tar över i två år

Sup Anders Joninger fortsätter i 2 år

Sup Sten Wetterblad fortsätter i 2 år

9) Val av ordinarie revisor (2 år)

Valberedningen föreslog omval av Katarina Jacobsson  som sitter två år till.

10) Val av två personer till valberedning.

Till valberedning valdes: Helve Tsai och Agneta Isacsson.

11) Ekonomi/budget

Ekonomin ser god ut men. Stor utgift att inhandla en hjärtstatare och att vattenavgifterna har ökat. Ökningen beror på att Roslagsvatten har höjt avgifterna.

 

12) Fastställande av arvoden

förslag suppleanter ska få ett arvode på 200 kr det godtogs.

13) motioner

Det har inte inkommit några motioner innan mötet.

14) Fastställande av aktuella avgifter.

Vattenavgift 1400 kr och medlemsavgift 300 kr. Mötet fastställer att avgiften fortsätter som tidigare

15 Övriga frågor

Utbildning för att använda hjärtstatare, vi ska undersöka om intresse finns.

Muren har rast vid grillplatsen, Tomas har satt upp en lapp att man går på egen risk.

16) mötet avslutas.

Vid pennan:

……………………………………….

Iro Rösbäck

Justeras:

………………………….                                                                             …………………………..

Annelie Gottbrink

==================================================================

Årsmöte Annedals Tomtägareförening 19 augusti 2018Protokoll

Verksamhetsår 2017-2018

Mötesplats: Triton, Rindö                                           Deltagare: 12 medlemmar

1) Mötets öppnande

Ordförande Anders Stenberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2) Val av ordförande för mötet

Till ordförande valdes Anders Stenberg.

3) Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare valdes Iro Rösbäck.

4) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för mötet

Till justeringsmän valdes Åsa Hjalmarsson och Solveig Carsbo Gustavsson

5) Fråga om mötets behöriga utlysande, godkännande av dagordningen

Konstaterades att årsmötet var utlyst i behörig ordning.

Dagordningen godkändes och mötet utlystes i god tid.

6) Verksamhetsberättelsen

Anders presenterade verksamhetsberättelsen.

Styrelsen har träffats tre gånger under året och även via telefon och mailkontakt. Vi är idag 61 medlemmar i Annedals Tomtägarförening idag. Tio hushåll deltog i fixardagen och fick avdrag på årsavgiften. Under året har styrelsen diskuterat hjärtstartare och höjning av avgifter. Även en hundhage har tagits upp och en arbetsgrupp finns. Vid frågor maila Iro Rösbäck iro.rosback@gmail.com.

7) Revisorernas berättelse samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Åsa Hjalmarsson läser upp föreningens räkenskaper och funnit dem i god ordning. De rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

8) Val av ledamot (2 år)

Valberedningen föreslog Anders Stenberg som ordförande och Mats fortsätter som ledarmot två år till. Båda godtogs av stämman.

9) Val av ordinarie revisor (2 år)

Valberedningen föreslog omval av Åsa Hjalmarsson som sitter två år till.

10) Val av två personer till valberedning.

Till valberedning valdes: Helve Tsai och Agneta Isacsson.

11) Ekonomi/budget

Vi har idag ca 65000 kr och det som har kostat i är material till sommarvattnet. Vattenkostnaden har ökat med i genomsnitt 13% varje år sedan 2013 och vi har vattnet igång ca 2två månader länger är tidigare år. Vattenkostnaden har ökat i och med det.

12) Fastställande av arvoden

Oförändrade arvoden för styrelsen, vattenmanen och revisor.

13) motioner

Det har inte inkommit några motioner innan mötet.

14) Fastställande av aktuella avgifter.

Stämmar var eniga att höja vattenavgiften med 200kr samt medlemsavgiften med 100 kr. Avgiften höjs pga Roslagsvatten höjt vattenpriset kontinuerligt sedan 2013. Höjningen av medlemsavgiften ska täcka kostnaden för inköp av hjärtstartare.

15 Övriga frågor

-hjärtstartare kommer att köpas in.

-är det lugnt på ön och vi är överens att det är det.

-helikopterplatta för akuta tillfällen finns det? Nej. Det ställs alltför höga krav på säkerhet och resurser.

16) mötet avslutas.

Vid pennan:

Iro Rösbäck

————————————————————————————————-

Årsmöte Annedals Tomtägareförening 20 augustiProtokoll

Verksamhetsår 2016–2017

Mötesplats: Triton, Rindö                                           Deltagare: 11 medlemmar

1) Mötets öppnande

Ordförande Anders Stenberg öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

 

2) Val av ordförande för mötet

Till ordförande valdes Anders Stenberg.

 

3) Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare valdes Iro Rösbäck.

 

4) Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för mötet

Till justeringsmän valdes David Nilsson och Hillevi Lenz-Taguchi.

 

5) Fråga om mötets behöriga utlysande, godkännande av dagordningen

Konstaterades att årsmötet var utlyst i behörig ordning.

Dagordningen godkändes och mötet utlystes i god tid.

6) Verksamhetsberättelsen

Anders presenterade verksamhetsberättelsen. Den finns tillgänglig på hemsidan, anslagstavlorna i hop med protokollet samt hos sekreteraren.

Styrelsen har träffats fyra gånger under året och även via telefon och mailkontakt. Vattenfrågor. Några få kranar har gått sönder och det har varit en läcka ner mot Mjöldammen. Vi är idag 58 medlemmar i Annedals Tomtägarförening. På fixardagen deltog 15-20 personer, och åtta hushåll fick därmed 200 kr reducerad årsavgift.

 

7) Revisorernas berättelse samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Tomas Andrén läser upp revisorberättelsen istället för Åsa Hjalmarsson som har granskat föreningens räkenskaper och funnit dem i god ordning. Katarina Adelskraz har flyttat från Rindö. De rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

8) Val av ledamot (2 år)

Valberedningen föreslog Iro Rösbäck, Mats Pettersson och Lillian Dyrbye. Stämman beslöt enhälligt att välja Iro Rösbäck, Mats Petterson och Lillian Dyrbye.

9) Val av suppleant (2 år)

Valberedningen förslog Anders Joninger och Sten Wetterblad.

Stämman beslöt enhälligt att välja valberedningens förslag och välja Anders Joninger och Sten Wetterblad.

11) Val av ordinarie revisor (2 år) som står i tur för nyval

Valberedningen föreslog omval av Åsa Hjalmarsson och nyval av Katarina Jacobsson.

Stämman beslöt enhälligt att välja Åsa Hjalmarsson och Katarina Jacobsson som revisorer.

12) Val av två personer till valberedning.

Till valberedning valdes: Helve Tsai och Agneta Isacsson.

12) Ekonomi/budget

45 medlemmar har sommarvatten av 65 medlemmar.

Vi har en god ekonomi.

 1. Fastställande av aktuella avgifter

Vi tar med oss om vi ska sänka medlemsavgiften till 100 kr istället för 200kr.

 

13) Fastställande av arvoden och avgifter

Oförändrade arvoden för styrelsen, Beslutades under mötet.

Förslag till att höja vattenavgiften med 200 kr.  Mötet röstade för höjning med 200 kr. Vi har flera medlemmar i år och en pool har byggts.

Roslagsvatten har höjt sina avgifter pga. investeringar. De senaste fem åren har Roslagsvatten höjt sina avgifter 50%.

14) Inköp av hjärtstatare

Ska vi köpa in en hjärtstatare själv eller tillsammans med mjöldammen? Vart ska den placeras? Den är ganska dyr, 300–350 kr per medlem för att köpa in en. Anders S har undersökt olika varianter.

Ska vi köpa in en hjärtstatare till föreningen, en omröstning skedde och vi beslutade att vi köper in en till vår egen förening. Den placeras vid brevlådestopp 2 (Annedalsvägen-Harpaltsvägen)

En grupp skapas som tar tag i frågan, styrelsens uppgift

15) motioner

Det har inte inkommit några motioner innan mötet.

16 Övriga frågor

– Räddningsvärn, det saknas en lokal. 35 personer vill gärna ställa upp.

Ambulanshelikoptern ska kunna ringa ett nummer där en person som har jour kan möta upp med bil för att kunna transportera sjukvårdpersonal till rättplats snabbt. Mer information kommer.

Kulturvandringen vid Oscar-Fredriksborg och en kulturstig vid mjöldammen går ditt.

Andra frågor som väcktes var om vi ska ha årsmöte samma dag som vägföreningen, och om vi kan ha årsmötet på vårt område. Styrelsen tar med frågan och återkommer.

 

17) mötet avslutas.

Vid pennan:

……………………………………….

Iro Rösbäck

Justeras:

………………………….                                      …………………………..

Årsmöte Annedals Tomtägareförening 28 augusti 2016Protokoll

Verksamhetsår 2015-2016

Mötesplats: Triton, Rindö                                          Deltagare: 13 medlemmar

1 Mötets öppnande

Ordförande Gunilla Andrén öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2 Val av ordförande för mötet

Till ordförande valdes Gunilla Andrén.

3 Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare valdes Iro Rösbäck.

4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för mötet

Till justeringsmän valdes Helve Tsai och Paula Nymark

5 Fråga om mötets behöriga utlysande, godkännande av dagordningen

Konstaterades att årsmötet var utlyst i behörig ordning.

Dagordningen godkändes.

6 Verksamhetsberättelsen

Gunilla presenterade verksamhetsberättelsen. Den finns tillgänglig på hemsidan, anslagstavlorna i hop med protokollet samt hos sekreteraren.

7 Revisorernas berättelse samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Tomas Andren läser upp revisorberättelsen istället för Katarina Adlercreutz och Åsa Hjalmarsson som har granskat föreningens räkenskaper och funnit dem i god ordning. De rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen förvaras hos sekreteraren.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

8 Val av ordförande (2 år)

Valberedningens Helve Tsai och Agneta Isacsson föreslog Anders Stenberg

Stämman beslöt enhälligt att välja Anders Stenberg.

9 Val av ledamot (2 år)

Valberedningen föreslog Mats Pettersson. Stämman beslöt enhälligt att välja Mats Petterson.

10 Val av suppleant (2 år och 1 år)

Valberedningen förslog  Helve Tsai och Agneta Isacsson

1 år Lillian Dyrby

2 år Hans Levin

Stämman beslöt enhälligt att välja valberedningens förslag

11 Val av ordinarie revisor (2 år) som står i tur för nyval

Valberedningen föreslog omval av Åsa Hjalmarsson.

Stämman beslöt enhälligt att välja Åsa Hjalmarsson för revisor

12 Val av två personer till valberedning.

Till valberedning valdes: Helve Tsai, omval och Agneta isacsson, omval.

12 Ekonomi/budget

föreningen har fått en vattenräkning på 200000 kr, Tomas har har satt sig emot det och kontaktat dem. Priset har höjts med 40% utan att meddelat oss. Föreningen och Roslagsvatten är överens över ett pris på kubik och Tomas har räknat ute ett pris på  970000 kr istället för 200000 kr. I mars-april betalades skuld och Roslagsvatten ska höra av sig om allt är i sin ordning ingen från Roslagsvatten har hört av sig ännu.

a) Fastställande av aktuella avgifter

1)    Oförändrade medlemsavgift, Beslutas.

Ökning av vattenavgiften från 800 kr till 1000 kr p.g.a att Roslagsvatten höjer sina avgifter. Beslutas.

Fastställande av arvoden

Oförändrade arvoden, Beslutas.

13 Motioner

Inga motioner inkomna.

14   Övriga frågor

 1. a) Badstege önskas till vår brygga, vi undersöker om det går. Anledningen att det inte finns en stege är att man inte kan dyka. Vi under söker om vi kan bygga en trappa intill bryggan. Styrelsen ser över det.
 2. b) Kan föreningen stå för en container för trädgårdsavfall. Om man kastar annat blir kostnaden hög. Styrelsen ser över det.
 3. c) Grannsamverkan, tänk på att meddela
 4. d) Stigen till föreningens brygga vem bär ansvaret att röja stigen. Tomas berättar att ingen förening bär det ansvaret.
 5. e) Kan styrelsen uppmuntra att öppna upp området. Föreningen äger inga träd eller buska
 6. f) Varför kan Mjöldammen gräva ner sommarvattnet och isolerat, kan vi göra det. Mötet konstaterade att förutsättningar inte finns att i vårt område gräva ned vattenledningarna i frostskyddat läge till rimlig kostnad.
 7. g) Det finns ett träd upp vid vändplan vid slutet på Annedalsvägen. Tas upp på vägföreningens möte
 8. h) Aktiviteter överlevnadsdag på kastellet 11/9. För mera information se kastellets hemsida.
 9. i) Gunilla tackas av.

15 Mötets avslutande

Årsmöte Annedals Tomtägareförening 30 augusti 2015Protokoll

Verksamhetsår 2014-2015

Mötesplats: Triton, Rindö                                           Deltagare: 17 medlemmar

1 Mötets öppnande

Ordförande Gunilla Andrén öppnade mötet och hälsade alla välkomna.

2 Val av ordförande för mötet

Till ordförande valdes Gunilla Andrén.

3 Val av sekreterare för mötet

Till sekreterare valdes Iro Rösbäck.

4 Val av två justeringsmän, tillika rösträknare för mötet

Till justeringsmän valdes Jonny Studahl och Jan Hagström.

5 Fråga om mötets behöriga utlysande, godkännande av dagordningen

Konstaterades att årsmötet var utlyst i behörig ordning.

Dagordningen godkändes.

6 Verksamhetsberättelsen

Gunilla presenterade verksamhetsberättelsen. Den finns tillgänglig på hemsidan, anslagstavlorna i hop med protokollet samt hos sekreteraren.

7 Revisorernas berättelse samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet

Katarina Adlercreutz berättade att hon och Åsa Hjalmarsson har granskat föreningens räkenskaper och funnit dem i god ordning. De rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen förvaras hos sekreteraren.

Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

8 Val av ledamöter (2 år) som står i tur för nyval

Valberedningens Helve Tsai och Agneta Isacsson föreslog omval av Tomas Andrén, Anders Joninger och Iro Rösbäck

Stämman beslöt enhälligt att välja Tomas, Anders och Iro.

9 Val av suppleant (2 år) som står i tur för nyval

Valberedningen föreslog omval av Paula Nymark som avsade sig detta, Mötet föreslog då Anders Stenberg som accepterade och valdes av mötet.

10 Val av ordinarie revisor (2 år) som står i tur för nyval

Valberedningen föreslog omval av Katarina Adlercreutz.

Årsmötet biföll valberedningens förslag.

11 Val av två ledamöter (1 år) till valberedningen inför nästa årsmöte

Till valberedning valdes: Helve Tsai, omval och Paula Nymark, nyval.

12 Ekonomi/budget

Tomas informerade om föreningens ekonomi som är i god balans samt om att vattenmannen som vanligt gjort ett gott arbete.

  a. Fastställande av aktuella avgifter

Styrelsen föreslog oförändrade avgifter vilket godkändes av årsmötet: medlemsavgift 200 kr och vattenavgift 800 kr.

  b. Fastställande av ersättning vid deltagande på Fixardagen

Styrelsen föreslog 100 kr per fastighet men mötet beslöt att de deltagande fastigheterna ska få 200 kr vid aktivt deltagande.

  c. Fastställande av arvoden

Styrelsen föreslog oförändrade arvoden. Mötet ansåg att styrelsens arvoden är för låga och föreslog höjningar. Mötet beslöt följande arvoden:

ordförande 999 kr, kassör 999 kr, sekreterare 999 kr, övriga ledamöter 200 kr, revisor 200 kr samt vattenman 4 000 kr.

13 Motioner

Inga motioner inkomna.

14 Övriga frågor

 • Föreningens nya e-postadress är: annedalstomt@gmail.com
 • Jonny Studahl erbjöd sig att sköta om brevlådeställning 2 med omnejd.
 • Gunilla redovisade resultatet av den enkät som skickades ut till alla medlemmar i juli månad ihop med vägföreningens utskick.

21 % svarade, flertalet av dessa ville delta på Fixardagen och var positiva till ersättning. Några få ville ha hjälp att forsla bort löv och skräp. Ett fåtal var intresserade av en badplats. Några var Intresserade av guidade turer med dryck/mat, även om det kostar lite.

 • Deltagarna tackade styrelsen för de fina bakverk man bjöd alla på.

15 Mötets avslutande

Gunilla tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid pennan:

Iro Rösbäck

Justeras:

Jonny Studahl                                                            Jan Hagström

——-

Verksamhetsberättelse för Annedals Tomtägareförening 2014-2015

Styrelsen bestod av:                                                                         Vald till

Ordförande                         Gunilla Andrén                                         2016

Sekreterare                        Iro Rösbäck                                              2015

Kassör o Vice Ordf             Tomas Andrén                                         2015

Ledamot                             Mats Pettersson                                       2016

Ledamot                             Anders Joninger                                       2015

Suppleant                           Paula Nymark                                          2015

Suppleant                           Hans Levin                                               2016

Revisorer                            Katarina Adlercreutz                                2015

Åsa Hjalmarsson                                      2016

Valberedning                      Helve Tsai                                                2015

Agneta Isacsson                                       2015

Vattenman                          Ronny Widman

Årsmötet                           Hölls 31 augusti 2014 och besöktes av 18 personer.

Styrelsen

 • Vi har haft 3 styrelsemöten under verksamhetsåret och löpande kontakter via telefon/e-post samt uppdaterat hemsidan för allas information.

Ekonomi

 • Vi har en god ekonomi med ca 100 000 kr i nettotillgångar.

Samarbeten

 • Vi har utökat samarbetet med Mjöldammen Fastighetsägarförening. Vi har tagit på oss att sköta om Boulebanan vartannat år från 2016. Vi står även för priserna det år vi sköter banan.
 • Vi har föreslagit Mjöldammens Fastighetsägarförenings styrelse att dela en hjärtstartare och utbildning i hjärt-lungräddning med oss. Vi bevakar frågan.

Vattenfrågor

 • Vi kopplade ur sommarvattnet strax innan snön kom och redan 12 april blev det inkopplat igen. Detta tack vare vår eminenta vattenman Ronny Widman.
 • Vi har arbetat för att bli fler och fått två nya medlemmar till föreningen, så vi är nu 57 st.

Underhåll av området

 • Vi döpte om Städdagen till Fixardag och den inföll 2 maj. Tack till de som kom i regnet.
 • Vi har gjort en lathund att använda vid ”Fixardagen”.
 • Vi har lagt förslag till att belöna medlemmar som deltar på Fixardagen.

Övrigt

 • Vi har skickat ut en enkät till medlemmarna om vad man vill ha ut av föreningen. Utfallet ska redovisas på årsmötet i augusti 2015.
 • Vi har tagit fram ett nytt dokument ”Välkommen till Annedals Tomtägareförening”.
 • Vi har korrigerat hemsidans namn till annedalstomtagareforening.wordpress.com
 • Vi har skaffat en egen e-post adress vilket är: annedalstomt@gmail.com. Den kan användas när medlemmar vill komma i kontakt med styrelsen.

Styrelsen

——-

Årsmöte 31 augusti 2014 – Protokoll

Mötesplats: Oscar Fredriksborg, Rindö
Deltagare: 18 medlemmar

§ 1 Mötets öppnande och val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet
Ordförande Catrin Grambo öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Till ordförande valdes Catrin Grambo.
Till sekreterare valdes Tomas Andrén.
Till justeringsmän valdes Iro Rösbäck och Hans Levin.

§ 2 Fråga om mötets behöriga utlysande, godkännande av dagordningen
Konstaterades att årsmötet var utlyst i behörig ordning.
Dagordningen godkändes.

§ 3 Verksamhetsberättelsen
Catrin presenterade förvaltningsberättelsen. Den finns tillgänglig på anslagstavlorna i hop med protokollet samt hos sekreteraren.

§ 4 Revisorernas berättelse samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Katarina Adlercreutz berättade att hon och Åsa Hjalmarsson har granskat föreningens räkenskaper och funnit dem i god ordning. De rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen förvaras hos sekreterare.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet av årsmötet.

§ 5 Val av ledamöter som står i tur för nyval
Valberedningens Helve Tsai och Gunilla Andrén, meddelade följande:
Ordförande Catrin Grambo har avsagts sig omval men ingen kandidat har kunnat fås fram.
Mats Petterssons förordnande har gått ut och han föreslogs bli omvald.
Mötet föreslog Gunilla Andrén som ny ordförande.
Stämman beslöt enhälligt att välja Gunilla till ordförande och att välja om Mats.

§ 6 Val av suppleanter som står i tur för nyval
Valberedningen föreslog:
Hans Levin – nyval.
Årsmötet biföll valberednings förslag.

§ 7 Val av revisorer som står i tur för nyval
Valberedningen föreslog omval av Åsa Hjalmarsson.
Årsmötet biföll valberedningens förslag.

§ 8 Val av två ledamöter till valberedningen inför nästa årsmöte
Till valberedning på ett år valdes:
Helve Tsai, omval och Agneta Isacsson, nyval

§ 9 Ekonomi/budget
• Fastställande av aktuella avgifter
• Fastställande av arvoden
Tomas informerade om föreningens ekonomi som är i god balans samt om att vattenmannen som vanligt gjort ett gott arbete.
Styrelsen föreslog oförändrade avgifter och arvoden vilket godkändes av årsmötet: medlemsavgift 200 kr, vattenavgift 800 kr. Arvoden: revisor 200 kr,
ordförande: 600 kr, kassör: 999kr, sekreterare: 600 kr, övriga ledamöter: 200 kr.

§ 10 Motioner
Inga motioner inkomna.

§ 11 Övriga frågor
• Föreningen har fått ny medlem, Maria och Fredrik Bennich på Annedalsvägen 18, som alla hälsade välkomna.
• Agneta informerade om föreningens hemsida som har adressen https://annedalstomtagareforening.wordpress.com
• Catrin avtackades med en present av styrelsen för sitt fina arbete och önskade henne välkommen tillbaka i framtiden.
• Deltagarna berömde och tackade styrelsen för de fina bakverk man bjöd alla på.
• Anders Joninger tackades för sin engagerande rundvandring i den gamla fästningen med en stor applåd.

§ 12 Mötets avslutande
Catrin tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Vid pennan:
……………………………………….
Tomas Andrén

Justeras:
………………………. …………………………..
Iro Rösbäck Hans Levin

…………………..

Förvaltningsberättelse för verksamhetsåret 2013-07-01 – 2014-06-30

Styrelsen har bestått av:
Ordförande Catrin Grambo
Kassör och vice ordf. Tomas Andrén
Sekreterare Mats Pettersson
Ledamöter Iro Rösbäck och Anders Joninger
Suppleanter Paula Nymark och Agneta Isacsson

Revisorer har varit: Katarina Adlercreutz och Åsa Hjalmarsson

Valberedningen har bestått av Helve Tsai och Gunilla Andrén

Detta verksamhetsår har vi haft tre styrelsemöten och bl.a. diskuterat:
– belysning i området
– utbildning i hjärt- och lungräddning samt inköp av Hjärtstartare
– guidad tur Oscar Fredriksborg
– nattvandringen på ön samt Rindö natt
– Samarbete med Mjöldammen

Då frågan gällande Hjärtstartare har kommit upp har vi haft en förevisning av Hjärtstartare under ett möte. Det visade sig att det blir en hög investering och att det då vore en idé att gå ihop med Mjöldammen (se nedan).

Vattenmannen har lokaliserat och ritat ut var alla vattenledningar går, detta i samband att det var aktuellt med nedgrävning av fiber.

Styrelsen har varit på ett samarbetsmöte med Mjöldammens styrelse där vi diskuterade olika samarbetsområden. Vi har erbjudit oss att köpa in vinster och godis till midsommar och boulemästerskapet samt att stötta vid olika aktiviteter.
Vi har också gått in med förfrågan till deras ordförande om de kan tänka sig att dela på kostnaderna till en Hjärtstartare som vi placerar på en gemensam plats.
Ett nytt fotbollsmål är byggt och efter deras årsmöte så byggdes ett till, ett bra samarbete mellan föreningarna. Vår förening bekostade nätet till det ena målet.

Vår förening har genomfört en städdag, tack till er alla som arbetade den dagen.

Tack till Agneta som har moderniserat och uppdaterat hemsidan, den finns på
https://annedalstomtagareforening.wordpress.com

Vi har fått möjlighet att låna Rindögårdens lokal för styrelsemöten och som tack för det köpte vi in ett våffeljärn till Rindögården.

Styrelsen

—–
Kallelse till årsmöte i Annedals Tomtägareförening 2014
samt inbjudan till Guidad tur av Oskar Fredriksborg

Tid: söndag 3 augusti, 13.00 Start Rundvandring, 14.00 start årsmöte med kaffe å dopp
Plats: Fästningen Oskar-Fredriksborg, Nedre verket, vid Oxdjupet.

Mötesagenda, förslag:

1) Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän
2) Fråga om årsmötet är behörigen utlyst, godkännande av dagordning
3) Styrelsens förvaltningsberättelse
4) Revisorernas berättelse samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet
5) Val av styrelseledamöter som stå i tur för nyval.
6) Val av suppleanter som står i tur för nyval
7) Val av revisorer som står i tur för nyval
8) Val av valberedning, 2 personer
9) Ekonomi/budget för kommande aktiviteter:
– Fastställande av aktuella avgifter
– Fastställande av arvoden
10) Motioner
Inga motioner inkomna
11) Övriga frågor

Väl mött
Styrelsen

—————

Protokoll från årsmöte i Annedals Tomtägareförening den 18 augusti 2013

Mötesplats: Allmänningen vid Rådjursslingan, Mjöldammen, Rindö

§ 1 Mötets öppnande och val av ordförande, sekreterare samt två justeringsmän för mötet
Föreningens ordförande Catrin Grambo öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Till ordförande för årsmötet valdes Catrin Grambo.
Till sekreterare valdes Mats Pettersson.
Till justeringsmän valdes: Hannu Salonen och Katarina Adlercreutz.

§ 2 fråga om mötets behöriga utlysande, godkännande av dagordningen
Konstaterades att årsmötet var utlyst i behörig ordning.
Dagordningen godkändes.

§ 3 Verksamhetsberättelsen
Catrin presenterade förvaltningsberättelsen. Berättelsen i sin helhet finns tillgänglig på anslagstavlorna, i samband med protokollet, samt hos sekreteraren.
Bland annat kan konstateras att:
• Styrelsen jobbat för att genomföra HLR-kurser för medlemmar, arbetet fortskrider för att se om vi kan hitta kostnadseffektiv utbildning
• Styrelsen har diskuterat investera i Hjärtstartare, men ej ännu funnit någon lämplig placering. Stämman tyckte det var en bra idé och styrelsen skall undersöka vidare.
• Ny hemsida har tagits fram, adress: https://annedalstomtagareforening.wordpress.com/

§ 4 Revisorernas berättelse samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Åsa Hjalmarsson berättade att hon och Agneta har granskat föreningens räkenskaper och funnit dem i god ordning. De rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen finns hos föreningens sekreterare.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 5 Val av ledamöter som står i tur för nyval
Valberedning, representerad av Helve Tsai, konstaterade att
Ordförande:
Catrin Grambo, har ett år kvar på sitt förordnande.
Ledamot:
Mats Pettersson, har ett år kvar på sitt förordnande.
Till ledamöter föreslogs:
Tomas Andrén, omval
Iro Rösbäck, omval
Anders Joninger, nyval såsom ordinarie ledamot.
Stämman biföll valberednings förslag.

§ 6 Val av suppleanter som står i tur för nyval
Valberedning, representerad av Helve Tsai, föreslog:
Agneta Isaksson, nyval
Paula Nymark, nyval
Stämman biföll valberednings förslag.

§ 7 Val av revisorer som står i tur för nyval
Valberedning, representerad av Helve Tsai, föreslog:
Katarina Adlercruetz, nyval
Stämman biföll valberedningens förslag, samtidigt som det konstaterades att
Åsa Hjalmarson har ett år kvar på sitt förordnande.

§ 8 Val av två ledamöter till valberedningen inför nästa årsmöte
Till valberedning på ett år valdes:
Helve Tsai, omval
Gunilla Andrén, omval

§ 9 Ekonomi/budget
• Fastställande av aktuella avgifter
• Fastställande av arvoden
Tomas redogjorde att förenings ekonomi är i mycket god balans, samt att vattenmannen gjort ett gott arbete. De flesta större kopplingar är utbytta och inga större reparationer är planerade. Med bakgrund av detta föreslår styrelsen en sänkning av vattenavgiften från nuvarande 900 kr till 800 kronor.
Stämman biföll styrelsens förslag.
Vidare konstaterade Tomas att samtliga medlemmar, för första gången på länge, har betalat sina avgifter inom verksamhetsåret. Tomas tackade för med en förhoppning om att vi skall fortsätta med det!
Beslöt att arvodena skall vara oförändrade, det vill säga:
Ordförande: 600:-. Kassör: 999:-. Sekreterare: 600:-. Övriga ledamöter: 200:-

§ 10 Motioner
Inga motioner inkomna.

§ 11 Övriga frågor
Belysning inom området: Gunilla Andrén önskade att det skulle vara trevligt med mer belysning inom området. Stämman tyckte det var ett bra förslag. Catrin lovade att styrelsen skall ta upp frågan och till nästa årsmöte ta fram förslag om hur det skulle kunna införas.

Medlemsengagemang: Ronny Widman konstaterade att det vore önskvärt med större engagemang och ansvar från fler medlemmar, annars riskerar föreningen att utarmas när sittande personer ”trillar av pinn”. Frågan diskuterades och några förslag/synpunkter som nämndes var:
• Föreningssamarbete, Catrin berättade att styrelserna i Vägföreningen, vår förening och Mjöldamman planerar att träffas, samt utöka samarbetet bland annat för att vidga kontaktnäten.
• extra debitering vid frånvaro vid städdag.
• Bouleturnering (med stora prispengar).
• Kräftskiva
• Gemensam Loppis
• Återkommande fast datum för städdag. Catrin meddelade att styrelsen beslutat att städdagarna framöver kommer att förläggas till ett fast datum, för att om möjligt göra det till en tradition. Helgen före valborg kommer framöver vara föreningens städdag.
• Årsmöte med förmiddagsfika; alternativt någon slags ”Rindötårta”-
• Kallelse till årsmötet delas ut i alla brevlådor med svarstalong.
• ”Knacka dörr”. Personliga kontakter gör det lättare att skapa engagemang.
• ”Välkomstblomma” till nya medlemmar.
• HLR-kurser
• Presentera historik över föreningen och området
• Skapa forum, där medlemmarna kan delge sina intressen och även presentera ”vad som är på gång”.
• Jan Hagström, som forskat i ämnet, ”tröstade” oss att detta är ett stort problem för många olika föreningar. ”Man vill känna att man personligen vinner något på att deltaga för att man skall engagera sig!”

Dammsamling: Paula passade på att göra reklam för ett kommande event. Alla är varmt välkomna hem till henne 31/8 klockan 17:00. Hjälp till att sprida detta, se även anslag på anslagstavlorna. OSA söndag 25/8

§ 12 Mötets avslutande
Catrin tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Bilagor:
I. Deltagarförteckning

Vid pennan:

……………………………………….
Mats Pettersson

Justeras:

…………………………. …………………………..
Agneta Isacsson Katarina Adlercreutz

Årsmöte 2012

Mötesplats:
Allmänningen vid Rådjursslingan, Mjöldammen, Rindö

§ 1 Mötets öppnande och fråga om mötets behöriga utlysande
Föreningens vice ordförande Tomas Andrén öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Konstaterades att årsmötet var utlyst i behörig ordning.

§ 2 Val av ordförande och sekreterare för mötet
Till ordförande för årsmötet valdes Tomas Andrén.
Till sekreterare valdes Mats Pettersson.

§ 3 Fastställande av dagordning
Dagordningen godkändes.

§ 4 Val av två justeringsmän och rösträknare
Till justeringsmän valdes: Agneta Isacsson och Katarina Adlercreutz.

§ 5 Meddelande om tid och plats för protokollets tillgänglighet för medlemmarna.
Tomas berättade att justerat protokoll kommer att finnas anslaget på föreningens två anslagstavlor och på hemsidan inom en månad efter årsmötet.

§ 6 Verksamhetsberättelsen
Tomas presenterade föreningens verksamhetsberättelse för året 2011-07-01 – 2012-06-30. Den finns tillgänglig på anslagstavlorna samt hos sekreteraren,

§ 7 Revisorernas berättelse samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Agneta Isacsson läste upp revisorernas berättelse, som bland annat rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen. Revisionsberättelsen finns hos föreningens sekreterare.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.

§ 8 Motioner
Inga inkomna motioner fanns att behandla.

§ 9 Beslut om arvode till styrelse och revisorer
Beslöt att lämna arvoden oförändrade, det vill säga årsersättning enligt:
Ordförande: 600:-. Kassör: 999:-. Sekreterare: 600:-. Övriga ledamöter: 200:-

§ 10 Beslut om avgifter för det kommande verksamhetsåret
Beslöt att lämna avgifter oförändrade, det vill säga:
Medlemsavgift: 200:-. Vattenavgift: 900.

§ 11 Val av ordförande, en ledamot och en suppleant till styrelsen samt en revisor
Till ordförande på två år valdes:
Catrin Grambo, nyval. Catrin passade också på att kort presentera sig själv.
Till ledamot på två år valdes:
Mats Pettersson, omval.
Konstaterade att nedanstående ledamöter har ett år kvar på sina förordnanden:
Tomas Andrén
Iro Rösbäck
Magnus Adlercreutz
Till suppleant på två år valdes:
Anders Joninger, omval.
Konstaterades att Annelie Gottbrink-Müller har ett år kvar på sitt uppdrag som suppleant.
Till revisor på två år valdes:
Åsa Hjalmarsson, omval.
Konstaterades att Agneta Isacsson har ett år kvar på sitt uppdrag som revisor.

§ 12 Val av två ledamöter till valberedningen inför nästa årsmöte
Till valberedning på ett år valdes:
Helve Tsai
Gunilla Andrén

§ 13 Övriga frågor

Utrustning för utlåning: Tomas meddelade att föringen förfogar över ett partytält och en ”långstege” för utlåning, samt har en grillplats som medlemmarna kan nyttja.
Vidare ställde Tomas frågan om föreningens medlemmar önskar någon ytterligare ”pryl” som föreningen kunde tänkas att inhandla för att sedan lånas ut till medlemmar. Inga förslag inkom spontant; frågan kvarstår och om någon något är han/hon naturligtvis välkommen att kontakta styrelsen.

Hemsidan: Adressen till hemsidan är svår att komma ihåg. Länkar finns från vägföreningens hemsida. Styrelsen får i uppdrag att se över möjlighet till ny adress/domän.
Adressen är http://hem.passagen.se/annedals/

Grannsamverkan: Anders Joninger (kontaktman grannsamverkan) informerade om Grannsamverkan: Informera dina grannar om du skall åka bort, om du skall ha hantverkare eller dylikt hemma. Hjälp till att håll uppsikt! Skriv ner signalement på obekanta och deras bilars registreringsnummer. Äntligen har Mjöldammen fått en kontaktman.
Ytterligare kontaktman efterlystes.

Vägföreningens tält: Agneta efterlös hjälp med att riva det tält vi satt i. Jan-Olov i vägföreningen behöver hjälp med det efter årsmötet i vägföreningen. Konstaterade att regnet gör att tälten bör rivas vid senare tillfälle.

Trivselkommitté/Trivselfrågor: Konstaterades att trivselkommittén består av Gunilla Andrén, Iro Rösbäck och Paula Nymark. Gunilla meddelade att man till hösten planerar syjunta med ”handarbete i knäet”. Information kommer inom kort.
Genomförda aktiviteter finns beskrivna i verksamheten.

Hastighetsbegränsning: Vädjan (från barnfamiljer) om att vi alla ska respektera hastighetsbegränsningarna inom området. Idag åks det ofta för fort!

Avtackning av Agneta Isacsson: Agneta tackades för ett mycket väl genomfört arbete som ordförande. Agneta var ordförande under sex år och slutade för två år sedan och avtackningen har inte blivit av tidigare.

Medlemsengagemang: Konstaterades att årsmötet närvarades att i stort sett samma mäniskor som alltid. Det samma gäller även ofta städdagar. Hur skall vi skapa ett större engagemang? Några förslag: Genomför fler trivselaktiviteter. ”Prata med dina grannar” – det vill säga informera om föreningen och att inget löser sig av sig självt. Alla måste hjälpa till. Samla in e-post-adresser så kan information spridas även via denna kanal.

§ 14 Mötets avslutande
Tomas tackade för visat intresse och avslutade mötet.

Bilagor:
I. Deltagarförteckning

Vid pennan:

…………………………………….
Mats Pettersson

Justeras:

…………………………. …………………………..
Agneta Isacsson Katarina Adlercreutz

Årsmöte 2011
Mötesplats:
Allmänningen vid Rådjursslingan, Mjöldammen, Rindö
§ 1 Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän
Föreningens ordförande Morten Christensen öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
Till ordförande för årsmötet valdes Morten Christensen.
Till sekreterare valdes Mats Pettersson.
Till justeringsmän valdes: Gunilla Andrén och Anders Joninger.
§ 2 Fråga om årsmötet är behörigen utlyst, godkännande av dagordning
Konstaterades att årsmötet var utlyst i behörig ordning.
Dagordningen godkändes.
§ 3 Styrelsens förvaltningsberättelse
Morten presenterade föreningens verksamhetsberättelse för året 2010-07-01 – 2011-06-30.
Föreningens kassör Tomas Andrén redogjorde för ekonomin och att den är i väldigt god balans. På grund av administrativa problem har dessvärre avgiftsaviseringarna för det gångna verksamhetsåret ännu inte skickats ut. Dessa kommer dock att skickas ut inom de närmaste veckorna.
§ 4 Revisorernas berättelse samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet
Agneta Isacsson läste upp revisorernas berättelse, som bland annat rekommenderade ansvarsfrihet för styrelsen.
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 5 Val av styrelseledamöter
Till styrelseledamöter på två år valdes:
Tomas Andrén (omval)
Iro Rösbäck (omval)
Magnus Adlercreutz (omval)
Konstaterades att Ordförande Morten Christensen och ledamot Mats Pettersson har ett år kvar på sina förordnanden.
§ 6 Val av en suppleant
Till suppleant på två år valdes:
Annelie Gottbrink-Müller (omval)
Konstaterades att Anders Joninger har ett år kvar på sitt förordnande.
§ 7 Val av revisorer
Till revisor på två år valdes:
Agneta Isacsson (omval)
Till revisor på ett år valdes:
Åsa Hjalmarsson (nyval, fyllnadsval)
§ 8 Val av valberedning
Till valberedning på ett år valdes:
Helve Tsai, sammankallande (omval)
Stefan Jansson (omval)

§ 9 Ekonomi/budget för kommande aktiviteter
Fastställande av aktuella avgifter
Fastställande av arvoden
Kommande år skall avgiftsaviseringarna skickas ut i god tid före inkopplingen av sommarvattnet, vilket bör bli första kvartalet. Detta för att säkerställa att inkoppling av sommarvatten endast sker till betalande medlemmar.
Konstaterades också att de senaste åren har föreningen inte haft några problem med obetalda avgifter, endast ett fåtal medlemmar betalat in sina avgifter sent.
Avgifterna fastställdes oförändrade det vill säga enligt:
a) Medlemsavgifter till föreningen om 200 kronor/år
b) Avgifter för vatten till föreningen om 900 kronor/år.
c) Anslutningsavgift enligt stadgarna
Arvoden
d) Styrelse-, revisors- och vattenmannaarvoden lämnades oförändrade.
§ 10 Motioner
Inga inkomna motioner
§ 11 Övriga frågor
Inkoppling av ny vattenmedlem: En medlem tog upp att den som har begärt att få vatten inkopplat ska få det snarast möjligt, gärna inom 4 veckor från önskemål.
Tomtägaren ansvarar för dragning och betalning av de slangar och kopplingar som behövs på den egna tomten. Föreningen ansvarar för material och dragning fram till lämpligt ställe vid husägarens tomtgräns och enligt stadgarna: ”Vid nyinkoppling på vattennätet erlägges en anslutningsavgift till föreningen, avsedd att bidraga till täckandet av kostnaderna för vattenledningsnätet.”
Grannsamverkan: Anders Joninger (kontaktman grannsamverkan) informerade om Grannsamverkan: Informera dina grannar om du skall åka bort, om du skall ha hantverkare el dyl hemma. Hjälp till att håll uppsikt! Skriv ner signalement på obekanta och deras bilars registreringsnummer.
Ytterligare kontaktman efterlystes.
Räddningsvärn Rindö/Skarpö: Anders Joninger informerade om att det startats ett arbete med att etablera ett räddningsvärn på Rindö/Skarpö. Något beslut om detta har ännu inte tagits, utan kommunalrådet i Vaxholm och räddningschefen i Storstockholm har bordlagt frågan.
S59: Anders Joninger informerade om den gemensamma samfälligheten och att Förvaltningsrätten i Stockholm har upphävt Lantmäteriets utmätning och återförvisar målet till Lantmäteriet för ny handläggning.
Trivselfrågor: Konstaterades att trivselaktiviteterna inom föreningen är bristfälliga. Diskussion fördes över hur vi skall kunna öka trivseln. En del aktiviteter har tidigare skett genom samarbete med andra föreningar (Mjöldammen). Tält och stege finns för utlåning till medlemmar. I ett försök att ytterligare förbättra trivseln tillsattes en trivselkommitté, bestående av Gunilla Andrén, Iro Rösbäck och Paula Nymark.
Soldäck på S17: En fastighetsägare har byggt ett soldäck/brygga på den gemensamma samfälligheten. Efter förfrågningar från andra medlemmar har styrelsen lämnat ett brev till fastighetsägaren, som i sin tur har besvarat detta. Nästa steg är att så snart som möjligt etablera en dialog med fastighetsägaren. Kritik mot initiativet, samt vissa oklara formuleringar i brevet uttrycktes från medlem.
§ 12
Årsmötet avslutades.
Bilagor:
I. Deltagarförteckning
Vid pennan:

……………………………………….

Mats Pettersson
Justeras:
…………………………. …………………………..
Gunilla Andrén Anders Joninger

PROTOKOLL FRÅN ANNEDALS TOMTÄGARFÖRENINGS ÅRSMÖTE LÖRDAG 16 AUGUSTI 2009 PÅ RINDÖBADENS DANSBANA
Mötesplats:
Dansbanan Rindöbaden, Rindö
§ 1
Föreningens ordförande Morten Christensen öppnade mötet och hälsade alla välkomna.
§ 2
Till ordförande för årsmötet valdes Morten Christensen.
§ 3
Dagordningen godkändes.
§ 4
Konstaterades att årsmötet var utlyst i behörig ordning.
§ 5
Till årsmötets sekreterare valdes Mats Pettersson.
§ 6
Till protokolljusterare och tillika rösträknare utsågs Katarina Adlercreutz och Anders Joninger.
§ 7
Morten presenterade föreningens verksamhetsberättelse för året 2008-07-01 – 2009-06-30, vilken sedan godkändes.
§ 8
Agneta Isacsson läste upp revisorernas berättelse, vilken sedan godkändes.
§ 9
Styrelsen beviljades ansvarsfrihet.
§ 10
Till suppleant på två år valdes:
Annelie Gottbrink-Müller (nyval)
§ 11
Till revisor på ett år valdes:
Paula Nymark (omval)
§ 12
Till valberedning på ett år valdes:
Helve Tsai, sammankallande (nyval)
Iro Rösbäck (nyval)

§ 13
Avgifterna fastställdes enligt:
a) Oförändrade medlemsavgifter till föreningen om 200 kronor/år
b) Oförändrade avgifter för vatten till föreningen om 900 kronor/år.
c) Anslutningsavgift enligt stadgarna
d) –
e) Styrelse-, revisors- och vattenmannaarvoden lämnades oförändrade.
§ 17
Inga inkomna motioner
§ 18
Övrigt
Rådjur: Anders Joninger föreslog att styrelsen skickar en hemställan till Vaxholms komun med önskemål om avskjutning av Rådjur. Detta då stammen ökat och saknar ”naturliga motståndare”. Styrelsen skall behandla frågan under verksamhetsåret.
Grannsamverkan: Anders Joninger informerade om Grannsamverkan: Informera dina grannar om du skall åka bort, om du skall ha hantverkare el dyl hemma. Hjälp till att håll uppsikt!
S59: Anders Joninger informerade om den gemensamma samfälligheten och bråket med Vasallen, som i brev till en del delägare har gått ut med helt felaktig information. En intressegrupp har bildats med bland annat en lantmäteriexpert. Har du frågor och/eller synpunkter kontakta Anders Joninger eller Cecilia Christensen
Öppet område: Anders Joninger uppmanade till ett öppet område där vi alla tar sitt ansvar när det gäller rättigheter och skyldigheter när vi vistas på gemensamma områden.
Gatunummer: Informerade om vikten av att samtliga fastigheter skall ha väl synliga gatunummer uppsatta. Kolla om du har synliga skyltar själv, om du ser att grannen saknar påminn honom/henne gärna.
Partytält: Agneta Isacsson förvarar föreningens partytält på sin tomt. Detta har hon nu gjort i flera år och önskar nu att någon annan tar över. Styrelsen skall verka för att detta blir löst så snart som möjligt.
Hundbajs: Hundägare Paula Nymark uttryckte åsikt att det ligger för mycket hundbajs på våra vägar. Det diskuterades hur vi skulle komma till rätta med problemet. Styrelsen skall se över möjligheten att anslå skyltar och uppdatera hemsidan.
Städdag i höst: Morten meddelade att styrelsen har planerat en städdag i höst. Tidpunkt och omfattning är inte klar än. Styrelsen återkommer med mer info.
Engagemang: Det diskuterades hur vi skall försöka engagera fler medlemmar i vår föreningen, vars uppgift ju är att verka för trivsel. Styrelsen skall bland annat försöka samla in e-post-adresser till medlemmar så får vi ytterligare en informationskanal.
Stadsplanering: Anders Joninger informerade om att kommunen ser över planerna för Rindö. Den intresserade kan besöka kommunens hemsida för att bevaka eventuella planförändringar. Annelie Gottbrink-Müller har nyligen frågat kommunen om när det eventuellt kan vara aktuellt att dra in kommunalt vatten och avloppet. Svaret var att det sannolikt inte kommer att dras in inom 20 år.
§ 19
Årsmötet avslutades.
Bilagor:
I. Deltagarförteckning
Vid pennan:
……………………………………….
Mats Pettersson
Justeras:
…………………………. …………………………..
Katarina Adlercreutz Anders Joninger

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s