Stadgar

STADGAR

§ 1             NAMN
Annedals Tomtägareförening U.P.A.

§ 2             SYFTE
Att i gemensamt intresse dels arbeta för att Annedalsområdet ska vara ett trivsamt område att bo i, vilket bl. a innebär att ett antal trivselaktiviteter bör anordnas varje år, dels administrera och förvalta områdets vattenledningsnät. En förteckning över årets aktiviteter inklusive tidpunkter för årsmöten och styrelsemöten ska finnas tillgängligt för alla medlemmar på lämpligt sätt t ex på föreningens anslagstavlor och/eller hemsida.

§ 3             MEDLEMSKAP
a) Medlemskap kan varje tomtägare inom Annedalsområdet erhålla.
b) Ansökan om inträde lämnas skriftligen till styrelsen för godkännande. Medlemsavgift ska efter godkänd ansökan betalas för innevarande verksamhetsår såvida inte ansökan godtagits efter den 1 aug., då halv medlemsavgift utdebiteras.
c) Ansökan om utträde ska skriftligen anmälas till styrelsens kassör att gälla from kommande verksamhetsår. För att beviljas utträde krävs att medlemmen inte har några obetalda eller odebiterade skulder till föreningen. Vid överlåtelse av fastighet gäller inte automatiskt utträde.
d) Tomtägare är skyldig att vid utlåning, uthyrning eller i samband med försäljning informera de för tillfället boende om dessa stadgar.

§ 4             MEDLEMSAVGIFT
Avgiftens storlek beslutas av årsmötet för ett år i taget.

§ 5             VATTEN
a) Endast medlemmar i Annedals Tomtägareförening äger rätt att ansluta sig till vattennätet.
Undantag från medlemskap kan beviljas endast då mycket speciella skäl kan påvisas.
b) In- och urkoppling av vatten får endast utföras av s.k. vattenmän som av styrelsen utsetts som ansvariga. Tidpunkten avgörs av styrelsen och meddelas på lämpligt sätt minst en månad i förväg, t ex på föreningens anslagstavlor.
c) Vattennätet inklusive dess administration, ska bära sina egna kostnader.
d) Som grund för utdebitering av vattenkostnad gäller att den totala årsförbrukningen fördelas mellan vattenanslutna medlemmar med en avgiftsnivå för fast boende samt en avgiftsnivå för ej fast boende som motsvarar 80 procent av de fast boendes avgift. Vattenavgifterna bestäms på årsmötet för ett år framåt i enlighet med föreningens redovisningsperiod, med eventuell avgiftsjustering vid kommande årsmöte.

e) Delas tomt, måste anslutning finnas för båda tomterna och även den nye ägaren måste bli medlem i föreningen för att få ansluta sig till vattennätet
f) Ingen årlig återanmälan krävs av redan påkopplad vattenanvändare. I stället måste av-anmälan ske före vårens påkoppling av sommarvatten. Av-anmälan ska ske senast den 31 mars till styrelsens kassör. I annat fall debiteras vattenavgift för berörd period.
g) Då tomtägare ny- alternativt omanmäler sig som vattenanvändare, ska en anslutningsavgift betalas till föreningen. Storleken på denna anslutningsavgift är densamma som föreningens medlemsavgift. I det fall merkostnader uppstår, betalas dessa direkt av medlemmen alternativt vidaredebiteras dessa av föreningen.
h) Det åligger varje medlem att hjälpa till att kontrollera det gemensamma vattennätet för att förhindra vattenförluster, vid brott på slangar, kopplingar mm. Upptäcker någon läckage, skall berörda huvudkranar stängas av och omedelbar anmälan göras till i första hand föreningens vattenmän, alternativt till styrelsemedlem. Namn och kontaktuppgifter om dessa personer ska finnas tillgängliga på lämpligt sätt, t ex på föreningens anslagstavlor liksom information om var huvudkranarna är belägna.
i) Vattenförluster, som uppkommer på den gemensamma ledningen på grund av skada, betalas av den som är ansvarig för skadan. Om det ej kan fastställas vem som vållat skadan, ska kostnaden täckas av föreningens medel eller genom extra utdebitering på samtliga medlemmar.
j) Olovlig inkoppling på vattennätet medför debitering av dubbel årlig vattenavgift.
k) Obetald (efter påminnelse) räkning medför avstängning av vattnet till dess skyldigheten uppfyllts. Dröjsmålsränta kan utgå.
l) I det fall årsmötet bestämt att vattenmätare skall användas, gäller att varje enskild vattenmätare betalas av respektive tomtägare. Mätaren ska av tomtägaren vara utlagd i god tid före tiden för inkoppling. Tomtägaren ansvarar för att mätaren alltid är väl skyddad mot sönderfrysning. Anslutningen mellan nätet och mätaren ska vara plomberad. Om plomben brutits under tiden vattnet är inkopplat, debiteras tomtägaren en straffavgift som motsvarar en extra årlig vattenavgift. Vattenförluster som uppkommer efter mätare/ påkopplingskran betalas av tomtägaren.
m) Då mätare används ska förbrukningen avläses vid urkopplingen och debiteras per m3. Priset per m3 beslutas av årsmötet för ett år i taget. Tomtägare får själv ändra på kopplingar och slangar, som ligger efter påkopplingskranen. Allt arbete med vattennätet t.o.m. påkopplingskranen utföres och avsynas av de utsedda vattenmännen.

§ 6             ÅRSMÖTEN
Medlems rätt att påverka handhavandet av föreningens ärenden utövas på föreningens årsmöten, där varje medlem äger en röst. En tomt med flera ägare har endast en röst. Om medlem inte kan närvara, får skriftlig röstfullmakt lämnas till annan medlem att företräda den frånvarande, i antingen alla ärenden eller i särskilt angivna. Medlem får maximalt företräda 10 % av föreningens medlemmar.
Ordinarie årsmöte ska hållas årligen på tid och plats som styrelsen bestämmer inom 3 månader efter verksamhetsårets utgång. Kallelse skall ske minst 30 dagar i förväg på lämpligt sätt, t ex på föreningens anslagstavlor. Protokoll (justerat) från årsmötet ska delges alla medlemmar inom 1 månad på lämpligt sätt, t ex på föreningens anslagstavlor.

Vid ordinarie årsmöte ska följande ärenden behandlas:

1) Val av mötesordförande, sekreterare och två justeringsmän
2) Fråga om årsmötet är behörigen utlyst, godkännande av dagordning
3) Styrelsens förvaltningsberättelse
4) Revisorernas berättelse samt fråga om styrelsens ansvarsfrihet
5) Val av styrelseledamöter som stå i tur för nyval.
6) Val av 1 suppleant
7) Val av 1 revisor
8) Val av valberedning, 2 personer
9) Ekonomi/budget för kommande aktiviteter:
– Fastställande av aktuella avgifter
– Fastställande av arvoden
10) Motioner
11) Övriga frågor
Motioner ska i skriftlig form ha inkommit till styrelsens ordförande alt sekreterare senast den 1 juni.
Extra årsmöte ska hållas när styrelsen så finner lämpligt eller när så påfordras av minst två tredjedelar av medlemmarna. Kallelse skall ske minst 30 dagar i förväg på lämpligt sätt, t ex på föreningens anslagstavlor.

§ 7             STYRELSE OCH REVISORER
a) För handhavande av föreningens ärenden ska ordinarie  årsmöte välja en styrelse bestående av 5 ledamöter, vardera för en period av 2 år, varav ordförande och 1 ledamot ena året och 3 ledamöter påföljande år. Ordförande väljs av årsmötet, medan övriga styrelseposter (kassör, sekreterare, vice ordförande) fördelas i ett konstituerande styrelsemöte i direkt anslutning till årsmötet. Två suppleanter ska väljas för en period av 2 år med nyval av en suppleant varje år.
b) Styrelsemöte kan avhållas om ordförande samt två ledamöter är närvarande. Suppleant har rösträtt då denne fyller en ordinarie ledamots plats. Då ordförande har förhinder att delta i styrelsemötet, ska vice ordförande leda mötet.
c) Vid lika antal röster inför ett styrelsebeslut gäller den mening som ordförande förordar.
d) Föreningen tecknas, förutom av ordförande, av kassör eller sekreterare tillsammans med ordförande. Styrelsen kan även ge tillfälligt mandat att teckna föreningen i fall, där någon eller några föreningsmedlemmar av styrelsen fått i uppdrag att förhandla och agera för föreningens räkning.
f) Ordförande kallar till styrelsemöte minst 14 dagar innan. En dagordning ska billäggas i detta utskick. Minst två protokollförda styrelsemöten per år ska hållas. Till styrelsemöte kan utgifter för lätt förtäring utgå, dock högst till ett belopp motsvarande en halv medlemsavgift.
g) Revisorer ska väljas av årsmötet för en period av 2 år med nyval av en revisor varje år.

§ 8             RÄKENSKAPER
Föreningens räkenskaper ska avslutas per den 30 juni varje år, och senast den 31 juli överlämnas dessa jämte tillhörande handlingar samt av styrelsen angiven förvaltningsberättelse för det förflutna verksamhetsåret till revisorerna, vilka till det påföljande ordinarie årsmötet ska avlämna skriftlig berättelse över granskade handlingar, vari ansvarsfrihet för styrelsen tillstyrkes eller avstyrkes.

§ 9               ÄNDRING AV STADGAR ELLER UPPLÖSNING AV FÖRENINGEN
Beslut om ändring av dessa stadgar eller om upplösning av föreningen skall fattas på två på varandra följande årsmöten, varav ett ordinarie, och vid båda omröstningarna ha biträtts av minst två tredjedelar av de närvarande. Beslut om hantering av tillgångar och skulder ska fattas av det sista årsmötet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s